קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 250 יוני 2015

האם הערכים שמקדם בית הספר מתאימים למאה ה-12? גם בעידן זה של קידמה טכנולוגית ניכרת חשיבותו של בית הספר בהקניית הערכים הנוגעים לכלל החברה האנושית

קשר מאמר 32

ההתנהגותית ולפיה "ערך הוא אמונה שדרך התנהגות מסוימת או מטרה ששואפים אליה בחיים היא עדיפה, מבחינה אישית וחברתית, על התנהגויות או מטרות אחרות" (גולדן). הגדרה זו מניחה עקביות מצד הפרט בחשיבתו ודרכי התנהלותו במצבים שונים, ואינה מביאה בחשבון את התפתחות האישיות, שגלומים בה בלבול רב בגילההתבגרות והשפעותחיצוניותשישבהן לשנות שינוי מהותי את העדפותיו של הפרט. לפי ניתוח זה, ההורה שיעץ לבנו להכות חזרה את תוקפיו בבית הספר מצא פתרון הולם לבעיה שנוצרה, והעדיף פתרון זה על פתרונות אחרים שאולי עשויים לסייע לילדו בטווח הקרוב אך עלולים לסבכו בהמשך. חוקרים שמתייחסים למורכבותם העקרונית של הערכים (כשוורץ) מניחים שקיימות התנגשויות רבות בין ערכים, שבהן נדרש הפרט לסלם את הערכים העליונים לטעמו לצורך החלטה כיצד לפעול. לפי גישה זו, הפתרון שהציע ההורה לילדו צופה עתיד, במובן זה שההורה מעריך כי ילדו יצטרך להתמודד עם אתגרים עתידיים, וטוב יעשה אם יתחיל לחשלו לכך כבר עתה. הגדרה פונקציונלית של הערכים מוצגת כך:

הורים רבים לילדים בגיל ביה"ס היסודי חוו מצב שבו ילדם או ילדתם הגיעו הביתה בפנים קודרות (או עם "פנס" כחלחל סביב העין), וסיפרו בפעם האלף שהציקו או הרביצו להם בבית הספר. יש להניח שחלק מההורים שיננו לילדיהם שלא ניתן להגן עליהם מרחוק, וכי עליהם להגן על עצמם בפני אותם תוקפים או תוקפות (כלומר – להחזיר מכה אחת אפיים). האם ניתן לומר על הורה כזה שהוא מטיף לאלימות או שערכיו מבוססים על כוחנות אלימה? ייתכן לכאורה שאותו הורה חבר בארגון בעל מטרות אלטרואיסטיות (של תרומה לזולת), ובכל זאת, במישור האישי, במצב שנוצר לילדו, הוא ימליץ כך. מה מבדיל אפוא בין הערכים האישיים (בהנחהשיש ערכים אישיים) לבין הערכים הנובעים מרצון לפתור דילמה מעין זו? והיכן נכנס בית הספר לתמונה? תחילה יש להבין מהם ערכים וכיצד הם מנתבים את חיינו. לערכים הגדרות רבות, שניתן לגזור מהן שתי מגמות עיקריות: מגמה התנהגותית, בהתאם למצב מסוים, ומגמה עקרונית, שהיא תקפה במצבים רבים עבור הפרט. בספרות המחקר אפשר למצוא הגדרה למגמה

ד"ר אלחנן בר-לב

Made with