קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 250 יוני 2015

לימודי תעודה והשתלמויות לעובדי הוראה בפועל ובשבתון

השתלמויות בתחומים שונים

• טיפולבבישולככלי חינוכי • ביבליותרפיה-שילוב טקסטיםככלי התערבות בטיפול • התמודדותעםבעיותמשמעת • העשרהאינסטורמנטלית

• תכניתהתמחותבמדידה והערכהחינוכיתביתספרית • עריכהלשונית • קורסהסמכהבאבחונים בשיטת )LPAD( דינאמיים פויירשטיין • פיתוחכישוריםחברתיים • כליםלעו”ההמלמדים תלמידיםעםהפרעותקשב וריכוז • הוראהמתקנתקריאה, כתיבה וחשבון • אסטרטגיותלמידה • טיפולבאמנויותכאמצעי הוראה לימודי תעודה

• מורהמומחהבאיתור ובטיפול בתלמידיםעםלקויותלמידה

מבחר גדול של קורסים בלמידה מרחוק • התמודדותעםחרדתבחינות • ספרותראפיה • עבודהעםתלמידיםבעלי הפרעותקשב וריכוז • עידודקריאה • תזונה, מזון ומהשביניהם • מוח זכרון ולמידה • התמודדותעםחרדתבחינות • ציורי ילדים • טיפוחהכתיבהבקרב תלמידים • פיתוחאינטליגנציהרגשית • רשתותחברתיות ועוד •

לימודי פנאי/לימודי רשות

• מנדלות • ציוראקדמי

• עיצובקרמי

צילום •

• פוטושופ

לפרטיםעללימודיתעודהוהשתלמויות: 08-8588132/151/068/029/060

www.achva.ac.il

המכללה האקדמית אחוה

Made with